+38 (050) 175-15-15
+38 (068) 175-15-15

csn.sab.info@gmail.com

м. Запоріжжя,

вул. Електрозаводська, 3

(зупинки: "Каховська", "ЗСТО")

Рішення BAS для масового ринку

Система планування

Прикладні рішення "BAS Комплексне управління підприємством" забезпечує узгоджену роботу підрозділів для побудови і виконання планів продажів, купівель і виробництва, оплат із необхідною деталізацією та аналітикою. У програмі передбачені наступні аналітики планування:

 • номенклатура та її категорії;
 • підрозділи;
 • склади;
 • формати магазинів;
 • партнери;
 • оферти;
 • статті бюджету;
 • менеджери.

Сформовані планові дані можуть автоматично відобразитися в підсистемі "Бюджетування" для подальшого використання в фінансових планах.

 

Бюджетування

Програма дозволяє здійснювати фінансове планування діяльності підприємства, проводити фінансовий аналіз оперативно приймати рішення.

Реалізовані інструменти бюджетування забезпечують гнучкість і масштабованість, надають зручний механізм підготовки бюджетних форм та фінансової звітності:

 • таблична можель бюджетування;
 • налаштування видів бюджетів і розширена аналітика (до 6-ти довільних аналітик на кожну статтю бюджету);
 • моделювання сценаріїв;
 • підтримка декількох валют з урахуванням прогнозних курсів;
 • економічний прогноз;
 • аналіз досягнення планових показників;
 • розширений фінансовий аналіз.

 

Управління фінансами

Ключові можливості підсистеми "Управління фінансами":

 • гнучкі інструменти для формування платіжного календаря на основі оформлених заявок на витрату грошових коштів;
 • бізнес-процес погодження заявок на витрачення грошових коштів;
 • контроль лімітів за статтями руху грошових коштів;
 • широкий набір документів для відображення фактичних операцій руху грошових коштів;
 • облік кредитів, депозитів і позик;
 • операції еквайрингу (платіжні карти);
 • гнучкі інструменти для формування платіжних документів на майбутні дати;
 • інвентаризація кас та банківських рахунків;
 • аналітична звітність з руху грошових коштів.

 

Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства

У продукті "BAS Комплексне управління підприємством" реалізовані можливості для побудови ієрархічної моделі цілей і цільових показників, включені інструменти для їх моніторингу.

Основні ключові інновації:

 • інструменти швидкої оцінки досягнення KPI для керівників:
  • побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників;
  • створення різних варіантів показників з можливістю порівняння;
  • моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних.
 • оперативні звіти для функціональних відділів;
 • спеціалізовані конструктори для розробки і формування управлінської звітності, графічні форми аналіичних звітів.

 

Управління взаємовідносинами з клієнтами

Ключові можливості підсистеми:

 • формування стратегії відносин з партнерами;
 • бізнес-процеси взаємодії з клієнтами та моніторинг їх проходження;
 • досьє клієнта, партнера і ведення історії контактів;
 • картки лояльності, аналіз лояльності клієнтів;
 • робота з претензіями клієнтів;
 • BCG-аналіз;
 • аналіз показників роботи менеджерів.

 

Управління продажами

Програма "BAS Комплексне управління підприємством" забезпечує управління повним циклом від управління взаємодією з потенційними клієнтами та підготовки комерційних пропозицій до доставки придбаної продукції і товарів на склад замовника.

Ключові можливості підсистеми "Управління продажами":

 • управління ефективністю процесів продажів і угод з клієнтом;
 • воронка продажів;
 • формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів;
 • використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процесів управління складними продажами;
 • розширене управління замовленнями клієнтів, типові та індивідуальні правила продажу, угоди, оферти;
 • самообслуговування клієнтів;
 • управління торговими представниками;
 • моніторинг стану процесів продажів;
 • автоматичний контроль ліміту заборгованості;
 • інвентаризація взаєморозрахунків;
 • роздільний облік по партнерах (управлінський облік) і контрагентах (регламентований облік);
 • розширені інструменти для формування статистичної і аналітичної звітності за станом взаєморорахунків.

 

Доставка та перевезення

Прикладне рішення дозволяє автоматизувати процес доставки товарів клієнтам, а також процес доставки товарів при переміщенні товарів між складськими приміщеннями. Доставка товарів може здійснюватися безпосередньо за адресами клієнтів (складського приміщення) або за допомогою зовнішнього перевізника. Завдання на доставку формуються з урахуванням зони доставки, порядку проїзду адрес доставки, а також з урахуванням вантажопідйомності транспортного засобу.

 

Управління купівлями

Функціонал підсистеми "Управління купівлями" включає:

 • оперативне планування купівель на підставі планів продажів, планів виробництва і невиконаних замовлень покупців;
 • оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;
 • підтримка різних схем приймання товарів від постачальників, у тому числі прийом на реалізацію;
 • оформлення невідфактурованих поставок із використанням складських ордерів;
 • аналіз потреб складу і виробництва в товарах, готовій продукції і матеріалах;
 • наскрізний аналіз і встановлення взаємозв’язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам;
 • аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопоставка товарів або матеріалів);
 • планування купівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих ТМЦ на складах;
 • підбір оптимальних постачальників ТМЦ за їх надійністю, історією поставок, критеріями терміновості виконання замовлень, запропонованими умовам доставки, територіальним або іншими довільними ознаками і автоматичне формування замовлень для них;
 • складання графіків поставок і графіків платежів.

 

Управління складом

Складська підсистема забезпечує:

 • управління адресним складом: автоматичний підбір місця зберігання при розміщенні та збиранні;
 • облік ТМЦ на складах відповідального зберігання;
 • багатокроковий процес інвентаризації;
 • відокремлений облік за замовленнями - резервування потреб;
 • облік багатооборотної тари;
 • оптимізація процесів внутрішньої логістики і доставки клаєнтам;
 • статистичний аналіз запасів: ABC/XYZ аналізу;
 • розрахунок прогнозованого попиту;
 • товарний календар.

 

Управління виробництвом

 • Масове виробництво. Виробничі потреби відображається планами виробництва, які складаються на конкретні часові періоди виконання (відповідно до обраного сценарію планування: рік, квартал, місяць, тиждень тощо). Планування напівфабрикатів, що використовуються при випуску продукції, відбувається з урахуванням загальної виробничої тривалості їх виготовлення. За даними планів виробництва формується потреба на забезпечення та купівлю матеріалів.
 • Позамовне виробництво. Підтримується цільове забезпечення і передача матеріалів у виробництво для випуску продукції під конкретне замовлення клієнта. Калькуляція собівартості продукції виконується також у межах замовлення.

Підтримується виробничий облік з фіксацією випуску готової продукції, виконання робіт. Нормативна потреба випусків в матеріальних і трудових ресурсах описується ресурсними специфікаціями. Дані ресурсних специфікацій використовуються при розрахунку собівартості випущеної продукції, виконаних робіт.

Виробничий облік ведеться на рівні підрозділів-виконавців і дозволяє відобразити багатопередільні виробничі процеси.

 

Управління витратами і розрахунок собівартості

Облік витрат і розрахунок собівартості продукції виконується на основі даних оперативного обліку.

Класифікація можливих до застосування ресурсів:

 • товари (матеріальні ресурси в кількісно-вартісній оцінці);
 • роботи (послуги з можливістю кількісного розподілу);
 • послуги (послуги виключно у вартісному вираженні).

Підсистема "Управління витратами" забезпечує:

 • облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності в необхідних розрізах в натуральному і вартісному вимірах;
 • оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві;
 • облік фактичних залишків незавершеного виробництва в кількісно-вартісному вираженні на кінець звітного періоду в необхідних розрізах;
 • різні способи розподілу витрат на собівартість продукції та виконаних робіт, на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів;
 • розподіл витрат між підрозділами, партіями виготовленої продукції;
 • широкий набір показників для визначення бази розподілу витрат;
 • розрахунок фактичної собівартості випуску за період;
 • надання даних про структуру собівартості випуску.

У програмі "BAS Комплексне управління підприємством" передбачена можливість попереднього та фактичного розрахунку собівартості товарів, послуг та продукції. Розрахована собівартість може бути деталізована за структурою витрат, зокрема із деталізацією до номенклатурних позицій матеріалів, незалежно від кількості переділів виробничого процесу. Даний аналіз істотно підвищує наочність і контроль обґрунтованості виконаного розрахунку собівартості.

 

Управління персоналом і розрахунок заробітної плати

Підсистема "Управління персоналом і розрахунок заробітної плати" дозволяє реалізувати кадрову політику компанії. Кадровий облік є самостійною підсистемою, що надає змогу автоматизувати роботу відділу кадрів. Введена кадровим відділом інформація про співробітників використовується суміжними підсистемами, що виключає подвійне внесення інформації.

Користувачам програми надаються наступні можливості:

 • робота з персональними даними співробітників;
 • облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності;
 • організація роботи зі штатним розкладом;
 • робота з договорами підряду та договорами цівільно-правового характеру;
 • облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів;
 • розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (у тому числі тарифної), відрядної та їх різновидів;
 • використання показників ефективності діяльності організації і безпосередньо конкретного співробітника при розрахунку винагород за працю;
 • розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами;
 • нарахування інших доходів, не пов’язаних з оплатою праці та доходів у натуральній формі;
 • проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках;
 • аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності;
 • отримання уніфікованих звітних форм;
 • обчислення регламентованих законодавством податків і відрахувань до фонду оплати праці;
 • формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної, так і персоніфікованої.

 

Регламентований облік

Прикладне рішення "BAS Комплексне управління підприємством" містить весь необхідний інструментарій для автоматизації бухгалтерського та податкового обліку, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності в організації. Бухгалтерський та податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

Програма включає набір стандартних бухгалтерських звітів, які дозволяють аналізувати дані за залишками, оборотами рахунків та проводками в різних розрізах. Під час формування звітів є можливість налаштувати групування, відбір і сортування інформації, яку виведено у звіт, виходячи зі специфіки діяльності організації і виконуваних користувачем функцій.

У програму включені обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації та контролюючим державним органам: форми фінансової звітності, податкові декларації. Регламентовані звіти, для яких така можливість передбачена нормативними документами, можуть бути вивантажені в електронному вигляді.

Основні інновації рішення:

 • налаштування правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку;
 • облік фактів господарської діяльності з відкладеним проведенням та контролем актуальності відображення;
 • автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків до них, виходячи з номенклатурного складу документів відвантаження;
 • контроль повноти та правильності реєстрації вхідних податкових документів з точністю до ставки ПДВ і податкового призначення придбання.

"BAS Комплексне управління підприємством"  - інноваційне рішення для побудови комплексних інформаційних систем управління діяльністю підприємств малого і середнього бізнесу, управлінські процеси яких вимагають чіткої координації та узгодження дій декількох виконавців.

 

Прикладне рішення вирішує задачі автоматизації управлінського, оперативного, бухгалтерського і податкового обліку, зокрема й підготовки обов'язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: гуртову і роздрібну торгівлю, виробництво, надання послуг тощо.

BAS Комплексне управління підприємствомBAS Комплексне управління підприємством

BAS Комплексне управління підприємством

Функціональні можливості:

Для придбання програми та отримання відповідей на питання:

Tel. / Viber/ Telegram: +38 (050) 175-15-15

Tel. / Viber/ Telegram: +38 (068) 175-15-15