+38 (050) 175-15-15
+38 (068) 175-15-15

csn.sab.info@gmail.com

м. Запоріжжя,

вул. Електрозаводська, 3

(зупинки: "Каховська", "ЗСТО")

Рішення BAS для масового ринку

"BAS Бухгалтерія" вирішує задачі автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, зокрема й підготовки обов'язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: гуртову і роздрібну торгівлю, виробництво, надання послуг тощо. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

 

Основним способом відображення господарських операцій є введення електронних форм документів, що відповідають первинним бухгалтерським документам.

BAS БухгалтеріяBAS Бухгалтерія

"BAS Бухгалтерія" (Базова версія) має ряд обмежень у порівнянні з "BAS Бухгалтерія" (версія ПРОФ), а саме:

 • не підтримується ведення бухгалтерського та податкового обліку господарської діяльності декількох організацій в одній інформаційній базі;
 • одночасно в одній інформаційній базі може працювати тільки один користувач;
 • не підтримується зміна конфігурації, можна використовувати тільки типову конфігурацію і встановлювати її оновлення;
 • не підтримується робота в клієнт-серверному варіанті;
 • не підтримується робота розподілених інформаційних баз;
 • не підтримується СОМ-з'єднання і Automation-сервер.

Якщо в організації виникне потреба ведення багатофірмового обліку в єдиній інформаційній базі, одночасної роботи декількох користувачів або з’являться інші задачі, які не вирішуються в рамках обмежень базової версії, то в цьому випадку організація зможе перейти на програму "BAS Бухгалтерія" (версія ПРОФ) або "BAS Бухгалтерія" (версія КОРП), які не мають зазначених обмежень.

Ведення обліку діяльності кількох організацій

Прикладні рішення "BAS Бухгалтерія" (версій ПРОФ та КОРП) надають можливість ведення бухгалтерського та податкового обліку кількох організацій у загальній інформаційній базі (в цьому випадку в ролі окремих організацій можуть виступати й фізичні особи-підприємці). Це зручно, якщо їх господарська діяльність тісно пов’язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів, співробітників, складів (місць зберігання) тощо, а обов’язкову звітність формувати окремо.

 

Облік товарно-матеріальних цінностей

Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно П(С)БО 9 "Запаси" і методичних вказівок з його застосування. Підтримуються такі способи оцінки матеріально-виробничих запасів під час їхнього вибуття:

 • за середньою собівартістю;
 • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб FIFO);
 • за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі). 

Для підтримки способів оцінки FIFO на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партіонний облік. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для кожної організації.

 

Облік торговельних операцій

 • Гуртова торгівля. Автоматизовано облік операцій надходження та реалізації товарів і послуг. Під час продажу товарно-матеріальних цінностей виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні та податкові накладні. Всі операції з гуртової торгівлі враховуються у розрізі договорів з покупцями і постачальниками.
 • Роздрібна торгівля. Підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, так і відображення продажів за результатами інвентаризації. Товари в роздробі можуть враховуватись за цінами придбання або продажу. Акцизний податок нараховується при реалізації підакцизних товарів підприємствами роздрібної торгівлі.
 • Комісійна торгівля. Автоматизовано облік комісійної та субкомісійної торгівлі як щодо товарів, узятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонеру).Під час формування звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.
 • Тара. Автоматизовані операції з обліку зворотної тари. Враховано специфіку оподаткування таких операцій і розрахунків з постачальниками і покупцями.

 

Складський облік

За складами можна вести кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік можна відключити, якщо у ньому немає необхідності.

У програмі реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації виявляються надлишки і списуються недостачі.

Для кожного складу може бути визначено матеріально відповідальну особу. Історія призначення відповідальних осіб зберігається. Інвентаризацію запасів можна зробити як за складом, так і за матеріально відповідальною особою.

 

Облік розрахунків з контрагентами

Облік розрахунків з постачальниками і покупцями можна вести в гривнях та іноземній валюті. Курсові різниці за кожною операцією розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором у цілому або із вказівкою конкретних документів розрахунків. Деталізація розрахунків визначається окремо для кожного договору.

Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця і постачальника.

У програмі підтримується використання декількох типів цін, що спрощує відображення операцій надходження і реалізації.

 

Облік банківських та касових операцій

Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових коштів і валютних операцій.

Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів.

Автоматизовані операції розрахунків з постачальниками, покупцями та підзвітними особами, внесення готівки на банківський рахунок й отримання готівки за грошовим чеком, придбання і продаж іноземної валюти, виплати (перерахування) заробітної плати, перерахування податків і внесків із заробітної плати. Під час відображення операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату.

На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.

У журналі "Банківські виписки" - всі документи руху безготівкових грошових коштів:

 • документ "Надходження на банківський рахунок" - відображає будь-яке надходження грошових коштів: як від контрагента, так і від банку;
 • документ "Платіжне доручення" - формується й направляється в банк для перерахування грошових коштів у роздрукованому вигляді, або через систему "Клієнт-банк". Документ не формує бухгалтерських проводок;
 • документ "Списання з банківського рахунку" - відображає будь-яке списання коштів.

 

Облік виробництва

Автоматизовано розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. Наприкінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції і наданих послуг.

 • Облік напівфабрикатів. Для складних технологічних процесів, що мають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їхньої собівартості.
 • Облік непрямих витрат. Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу згідно показників нормальної потужності, відповідно до П(С)БО 16 "Витрати". Під час списання непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу за номенклатурними групами продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі такі бази розподілу: обсяг випуску, планова собівартість, оплата праці, матеріальні витрати, прямі витрати, окремі статті прямих витрат.

 

Кадровий облік та облік заробітної плати

У програмі "BAS Бухгалтерія" ведеться облік руху персоналу, включаючи облік співробітників за основним місцем роботи і за сумісництвом, зокрема внутрішнім. Забезпечується формування типових форм за трудовим законодавством.

Автоматизовані:

 • нарахування зарплати працівникам підприємства за окладом, іншими нарахуваннями і утриманням з можливістю зазначити спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
 • ведення взаєморозрахунків з працівниками до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
 • депонування;
 • розрахунок регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких є заробітна плата працівників організацій;
 • формування відповідних звітів.

Під час виконання розрахунків враховується наявність на підприємстві осіб з інвалідністю.

Більш потужні можливості розрахунку заробітної плати та кадрового обліку реалізовані в рішенні "BAS Бухгалтерія" (КОРП).

 

Облік основних засобів, нематеріальних та малоцінних активів

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби", П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", П(С)БО 9 "Запаси".

Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції, як: надходження, прийняття до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація, переоцінка (для основних засобів).

Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між кількома рахунками або об'єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.

Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі до експлуатації і списання з експлуатації.

 

Податки

Підтримка різних схем оподаткування

У програмі підтримуються такі схеми оподаткування:

 • податок на прибуток і податок на додану вартість;
 • податок на прибуток без податку на додану вартість;
 • єдиний податок і податок на додану вартість;
 • єдиний податок без податку на додану вартість.

Облік ПДВ

"BAS Бухгалтерія" дозволяє формувати і реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них.

У програмі реалізовано дві методики розрахунку податкової бази ("першої події") з ПДВ:  оперативний розрахунок при проведенні документів і відкладене визначення податкових зобов’язань/кредиту в кінці періоду.

Для контролю коректності податкового кредиту, показаного при надходженні, ведеться облік запасів в розрізі податкових призначень їх придбання.

Податковий облік з податку на прибуток

Податковий облік ведеться у відповідності з розділом III ПКУ.

Поряд з бухгалтерським обліком доходів і витрат ведеться облік різниць, що коригують фінансовий результат. З метою нарахування різниць, пов’язаних з амортизацією необоротних активів (ст. 138 ПКУ), ведеться паралельний облік ОЗ і НМА для цілей бухгалтерського і податкового обліку.

За даними податкового обліку автоматично формується "Декларація з податку на прибуток".

Єдиний податок

Програма дозволяє реєструвати доходи і витрати (за необхідності) юридичних і фізичних осіб - платників єдиного податку.

Автоматично формуються "Книга обліку доходів (доходів і витрат) для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності", а також Декларації платників Єдиного податку - юридичних та фізичних осіб.

 

Завершальні операції періоду

Автоматизовані регламентні операції, що виконуються по закінченні періоду, у тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів та інші. 

До складу "BAS Бухгалтерія" входить набір довідок-розрахунків, що відображають розрахунки, пов’язані з проведенням регламентних операцій по закриттю місяця: "Розподіл непрямих витрат", "Переоцінка валютних коштів" та інші.

 

Звітність

Стандартні бухгалтерські звіти

"BAS Бухгалтерія" надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані залишків, оборотів рахунків і проводок у найрізноманітніших розрізах. Серед них оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.

Регламентована звітність

Реалізовано обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам (включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів).

Регламентована звітність, що подається в податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений державним органом, який реалізує податкову політику (у файли з розширенням *.xml). Так звані "схеми" (файли з розширенням *.xsd), за якими відбуваються формування файлів *.xml з даними звітів, поставляються і оновлюються разом з набором регламентованої звітності.

Програма інтегрована з сервісом здачі електронної звітності "FREDO Звіт".

Сервіс "FREDO Звіт" надає можливість безпосередньо з програми:

 • сформувати регламентовану звітність у різні державні органи;
 • перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і роздрукувати документи;
 • зашифрувати і підписати електронним цифровим підписом;
 • надіслати звіти до контролюючих органів і отримати квитанцію про доставку звіту за призначенням;
 • зберегти на електронних носіях;
 • отримувати розшифровку показників звітів "FREDO Звіт".

Користувачі можуть самостійно вибрати варіант використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або сервіс "FREDO Звіт".

Тісна інтеграція сервісу "FREDO Звіт" з типовими конфігураціями дозволяє передавати дані облікової системи без створення проміжних файлів експорту, а також отримувати розшифровки сум показників звітів сервісу "FREDO Звіт" у програмі.

 

Експрес-перевірка обліку

Експрес-перевірка ведення обліку допомагає користувачеві в будь-який момент отримати зведену і деталізовану інформацію про коректність даних. Всі перевірки об'єднані в групи:

 • положення облікової політики;
 • аналіз стану бухгалтерського обліку;
 • операції по касі;
 • облік ПДВ;
 • облік виробничих операцій;
 • визначення фінансових результатів.

Звіт про результати експрес-перевірки супроводжується коментарями до кожної виконаної перевірки, які містять:

 • предмет контролю;
 • результат перевірки;
 • можливі причини помилок;
 • рекомендації щодо усунення помилок.

 

Сервисні можливості

Програма також включає наступні сервісні можливості:

 • повнотекстовий пошук за даними інформаційної бази;
 • система прав доступу - можливість обмеження прав на доступ до облікових даних окремих організацій (юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців). користувач з обмеженими правами доступу не має можливості не лише будь-яким чином змінити, але навіть переглянути закриті для нього дані;

 • робота з розподіленими інформаційними базами;
 • синхронізація даних з іншими прикладними рішеннями;
 • інтернет-підтримка користувачів - користувачі програми можуть безпосередньо при роботі з програмою готувати і відправляти думки про використання програми, звернення до відділу технічної підтримки, а також отримувати і переглядати відповіді відділу технічної підтримки;
 • автоматичне оновлення - у прикладне рішення включено помічник оновлення конфігурації, який дозволяє отримати інформацію про останні оновлення, розміщені на сайті підтримки користувачів в мережі Інтернет, і автоматично встановити виявлені оновлення. Якщо файл оновлення вже отриманий, то помічник дозволяє провести оновлення з використанням файлу постачання оновлення (*.cfu) або файлу постачання конфігурації (*.cf) з будь-якого локального або мережевого каталогу;
 • завантаження курсу валют з Інтернету.

Функціональні можливості:

Обмеження програми "BAS Бухгалтерія" (Базова версія)

BAS Бухгалтерія. Версії ПРОФ і Базова

Для придбання програми та отримання відповідей на питання:

Tel. / Viber/ Telegram: +38 (050) 175-15-15

Tel. / Viber/ Telegram: +38 (068) 175-15-15